Perehdytysohjeet

 

Työntekijän perehdyttäminen ja opastus

Perehdyttäminen ja työnohjaus ovat parhainta ennakoivaa turvallisuustoimintaa.

Puutteet työnopastuksessa ovat yleisiä työtapaturman syitä.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön. Erityisen tärkeää on perehdyttää aloittavat nuoret työntekijät.

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen antaa työntekijälle valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla.
Perehdyttäminen on jatkuva prosessi, vastuuvuoroista keskustelua ja oppimista

Työnopastus

Työnopastuksessa varmistetaan, että työntekijä hallitsee työtehtävät.

Opastettavaa tulee kannustaa aloitteellisuuteen ja omatoimisuuteen.

Työnsä hallitseva ja työhönsä sitoutunut henkilö haluaa kantaa vastuuta osaamisesta kysymällä, kertaamalla ja ottamalla selvää, jos on jostain asiasta epävarma.
 Kunnollinen perehdytys tukee työntekijän kiinnittymistä työympäristöön.

Ennen varsinaisen työn aloittamista

1. Suunnitelmallinen perehdyttäminen

*Varatkaa työpaikalla riittävästi aikaa ja resursseja perehdyttämiseen

*Tehkää yhteinen päätös

*Ketkä osallistuvat perehdyttämiseen

*Varmistakaa, että perehdytysmateriaalit ovat ajan tasalla

*Tiedottakaa työyhteisölle riittävän ajoissa uudesta työntekijästä

2.Opastaminen ennen työn aloitusta

*Esittele työpaikan toiminta ja tavoitteet

*Kerro työntekijän työtehtävistä ja työn tavoitteista

*Kerro, keneltä voi kysyä lisätietoa työhön liittyvissä asioissa

Työn aloitusvaiheessa

3. Työpaikan toimintaan perehdyttäminen

*Kerro perehdytyksen sisältö ja tavoitteet. Muokkaa tarvittaessa sisältöä työntekijän kanssa siten, että se vastaa hänen tarpeitaan

*Esittele työpaikka ja työyhteisö

*Käy läpi työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt

4. Työsuhde asioiden läpikäynti

*Käy läpi työsuhdeasiat; työaika, palkkaus, loma-ja poissaolokäytännöt sekä työsuhde-edut

*Kerro työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä keskeisistä työntekijöitä ja työnantajaa koskevista laeista

5. Opastaminen turvalliseen työhön

*Käy läpi työpaikkamme turvallisuusohjeet sekä turvallinen seuraohjeet
*Kerro työterveyshuollosta ja siitä, miten toimia, kun sairastuu

*Kerro, miten työpaikka edistää työhyvinvointia ja miten siihen voi itse vaikuttaa esim työajanseuranta

Tehtäväkohtainen työnopastus

6. Työtehtäviin perehdyttäminen

*Kerro tehtävänkuvasta ja sen merkityksestä osana työpaikan toiminnan kokonaisuutta.
      *Vastuu seuran työntekijänä kentällä ja kentän ulkopuolella

*Käykää läpi työtehtävän vastuualueet vuosikelloja hyödyntäen
     *Seuran toimintaympäristö
     *Seuran strategia
     *Seuran arvot
     *Organisaatiorakenne/pelaajapolku/#meidän seura
     *Olemme turvallinen seura + et ole yksin
          *Rikostaustaotteet
          *Paloturvallisuusohjeet yms
     *Uuden pelaajan opas
     *Seuramaksut
     *Mitä seuramaksulla saa?
     *Joukkueen laskut
     *Budjetin luominen + kustannukset
     *Stadium-> tilaus->bonusjärjestelmä
     *MyClub ohjaus
     *Työajanseuranta järjestelmä ja käytänteet
     *Kulukorvausjärjestelmä ja käytänteet
     *Valmennusportaali
     *Tilavarausjärjestelmä
     *Vuorojen jakaminen

 

Perehdytyksen jatkaminen työnteon ohessa

7. Perehdytyksen jatkuvuus

*Kuuntele työntekijää ja vastaa häntä askarruttaviin kysymyksiin.

*Varmista oppiminen; seuraa työskentelyä ja keskustele hänen kanssaan.

*Anna työntekijälle tietoa oman osaamisen kehittämismahdollisuuksista.

*Järjestelmien syvällisempi käyttäminen
     *Taso-järjestelmä
     *pelipaikka

8.Palautteen anto ja rohkaiseminen

*Rohkaise työntekijää kysymään ja kertomaan kehittämisideoitaan sekä tuomaan esille havaitsemiaan epäkohtia
 *Anna työntekijälle palautetta onnistumisista

Perehdytyksen arviointi ja kehittäminen

9. Arviointi ja kehittäminen keskiössä

*Arvioi onnistumisia yhdessä työntekijän kanssa
*Jatka perehdytystä aina tarvittaessa
 

Joukkueen toimihenkilön (jojo, rahuri) perehdytyksessä käsiteltävä asiat:

1. tapaaminen-kesto noin 1,5 h-> kaikki materiaalit lähetetään tapaamisen jälkeen osallistujille
*Seuran strategia

*Seuran arvot

*Organisaatiorakenne ja pelaajapolku /#meidän seura

     *Kuka hoitaa mitäkin - johtaminen - hallinto - viestintä - peluuttaminen

*Olemme turvallinen seura + et ole yksin

     *Rikostaustaotteet

*Uuden pelaajan opas

*Seuramaksut

*Mitä seuramaksulla saa?

*Joukkueen laskut

*Joukkueiden budjettipohja

*Stadium teamsales-> tilaus->bonusjärjestelmä

*MyClub ohjaus

     *Pelaajan lisääminen

     *Tapahtumien lisääminen/muokkaaminen

     *Viestien lähettäminen

     *Laskun lähettäminen -> laskutuskategoriat

     *Avoimet laskut ja muistutuslaskun lähettäminen

*Uuden pelaajan "sisäänotto- ”TÄRKEÄ!!!

     *Jalkapalloa jokaiselle eli kaikki ikäluokan pelaajat ovat meille tervetulleita

     *Tarjoamme kaikille pelaajille kahden viikon maksuttoman kokeilujakson ennen sitoutumista

     *Uuden pelaajan yhteydenoton jälkeen hänet toivotetaan tervetulleeksi treeneihin oman oman
       aloituskohdan mukaisesti -> tieto ikäluokkavastaavalle asiasta

     *Pelaajan tiedot Myclubiin "kokeilija "statuksella"; nimi, osoite, syntymäaika, sekä huoltajien tiedot
      (nimi,  puhelinnumero, sähköpostiosoite)

     *Kokeilujakson jälkeen yhteys pelaajaan mahdollista jatkamista varten

          ->Mikäli pelaaja ei jatka, niin hänet poistetaan välittömästi MyClub-rekisteristä

          ->Mikäli pelaaja jatkaa, niin ilmoitus asiasta ikäluokkavastaavalle sekä rahastonhoitajalle, sekä
             muutetaan statukseksi "pelaaja"
          ->Ilmoitus asiasta myös seuran toiminnanjohtajalle

                   ->Toimisto rekisteröi pelaajan palloliiton Pelipaikkajärjestelmään sekä ostaa kaikille U11 ja
                       nuoremmille pelaajille automaattisesti vakuutuksen

                   ->Vakuutusturva on kaikille alaikäisille pakollinen, U12 ja vanhemmat pelaajat voivat käyttää omaa
                       henkilökohtaista vakuutusturvaa, mistä toimitettava todistus joukkueenjohtajalle    

     *Tämän jälkeen pelaaja on oikeutettu osallistumaan myös pelitoimintaan

     *Varustetilaukset varustevastaavalle

 

Täydentävä tapaaminen

*Joukkueen taustatehtävät

     *Turnauksien ja harjoituspelien järjestäminen

*Verkkolaskutiedote

*Budjetin tekeminen

     *Poikkeuksien huomiointi (lomajaksot + yllättävät kulut)

     *Kentän ulkopuolisten tapahtumien huomiointi

*Poikkeustapaukset MyClubiin

*Talousohjesääntö

*Seuran viestintäsuunnitelma ja some-ohjeistus

     *Kuvausluvat

*Pelitoiminta

     *Peli siirrot ja uudelleen asettelu

     *Pelaajasiirtojen eettiset suositukset

*Pelaaja tauolla tai lopettaa

     *Yhteydenpito + palautekysely


Joukkueen valmennuksen  perehdytyksessä käsiteltävät asiat:

*Seuran arvot, strategia, pelaajapolku

*Vastuualueet ja organisaatiorakenne

     *Kuka hoitaa mitäkin - johtaminen - suunnitteleminen - hallinto - viestintä - peluuttaminen
   
     *Mihin kaikkeen  valmentajan "tulisi" osallistua

*Seuran toimintatavat

     *Työajanseurantajärjestelmä ja käytänteet

     *Valmennusportaali

          ->Ikäluokan tavoitteet ja kausisuunnitelma

          ->Valmentajana kehittyminen = valmennuskoulutus

                   ->Minkälaisia koulutuksia on tarjolla

          ->Miten seura tukee tarvittaessa

*Ikäluokan toimintatavat

     *Harjoituituskokonaisuuden organisointi

     *Pelitoiminta

     *Ikäluokkarakenne ja organisaatio/hierarkia

     *Palaverit

     *Peliryhmät vs ikäluokat

*Valmentajan pelisäännöt

     *Turvallinen seura

          ->Rikostaustaotteet

*Varusteet

*Uuden pelaajan mukaan tuleminen

*Keep Youngsters involved
 

Pelaajan vanhemman/huoltajan kanssa käsiteltävät asiat:

*FC Kasiysi seurana

     *Organisaatiorakenne, pelaajapolku, arvot, strategia, seuran/ikäluokan pelisäännöt

 *Viestintä

       ->MyClub + seuratiedotteet

       ->Yhteyshenkilöt

       ->Whatsapp

       ->Kotisivut

     *Maksut

        ->Seuramaksut ja mitä sillä saa

     *Vanhempien vastuut ja harrastuksen tukeminen

       ->Toimihenkilöt, valmentajat, jojo, rahuri, varustevastaava, huoltajat, pelinohjaaja

       ->KKK

       ->Terveelliset elämäntavat

*Ikäluokkatoiminta

      *Valmennusportaali

      *Peli ja harjoitustoiminta

        ->Harjoitusmäärät

        ->Pelit, sarjat ja turnaukset

        ->Ikäluokan kehittyminen

        ->Tasoryhmät

        ->Turnaukset

        ->Peleissä kannustaminen

        ->Eväät, lepo ja monipuolinen liikkuminen

   *Joukkuemaksut

        ->Mitä ne on ja mitä sillä saa?

   *Varusteet

         ->Varustevastaava

         ->Muut varusteet

*Ikäluokan toimihenkilöt ja heidän vastuualueensa

 

Pelaajan kanssa käsiteltävät asiat:

*Seuran arvot ja ikäluokan/seuran pelisäännöt

*Harjoituskäytänteet

     *Harjoitusvarustus

     *Valmiina, kun harjoitukset alkaa

     *Harjoituskokonaisuuden struktuuri

     * Vahingon sattuessa

*Pelien käytänteet

     *Pelivarustus

     *Paikalle sovittuun aikaan

     *Pelikokonaisuuden struktuuri

*Pelaajapolku ja ikäluokan rakenne

     *Peli-/harjoitusryhmät ja pelaajien liikkuminen niiden välillä

     *Valmentajat

*Turvallinen seura

     * Mitä teen jos….

*Urheilijana kasvaminen

     *Elämän tavat

     *Omatoiminen harjoittelu

     *Kotien merkitys urheilijaksi kasvamisessa