Toimintasuunnitelma

F.C. KASIYSI 

TOIMINTASUUNNITELMA

2019

 

Taustaa vuodelle 2019

F.C. Kasiysi Espoo ry on kantanut omalta osaltaan vastuuta espoolaisesta urheilukasvatusta 29 vuotta. Kasiysi on vuosi vuodelta merkittävä liikuttaja ja vaikuttaja toiminta-alueellaan. F.C. Kasiysi haluaa tarjota kasvattajana jalkapalloa kaikille kaiken ikää – reitin huippu- ja edustus jalkapalloon sekä niin sanottuun ”seurapelaamiseen”. Haastetta riittää, sillä pelaajien tarpeet ovat erilaisia. Niukkoja resursseja pyritään ohjaamaan erilaisiin toimintoihin ja toiminnan kehittämiseen.

F.C. Kasiysi Espoo ry:n uusittu strategia korostaa pelaajien erilaisia tarpeita, laadukkaan valmennuksen merkitystä, yhteisiä toimintatapoja, läpinäkyvää johtajuutta ja aktiivista yhteisöllisyyttä. Keskeisin tavoitteitamme ovat edelleen kasvattaminen jalkapalloon ja kasvattaminen jalkapallon avulla, valmentajien toiminnan painopisteen pitäminen pelaajien kehittämisessä ja lasten kasvattamisessa, seuran pelisääntöjen ja tapojen noudattaminen, positiivisuuden ja iloisuuden ilmapiirin saaminen oppimisen perustaksi sekä yhteisöllisyyden ja toisten kunnioittamisen korostaminen.

Seuran ihmiset luovat sisällön, hengen ja olemuksen seuralle ja sen toiminnalle myös Kasiysissä. Koko seurayhteisömme (FC Espoo, Kasiysi, LePa, KaPy ja PEP) on vielä laajempi ihmisten yhteen kokoaja ja yhdessä toimija. Yhteistyö seurojen, joukkueiden, ikäluokkien, valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden taustojen kanssa sekä koulutukseen ja yhteisiin pelisääntöihin panostaminen ovat keskiössä edelleen vuonna 2019. Niin harrastus- kuin kilpailutoimintaa pyritään kehittämään ymmärtäen espoolaisen jalkapalloilun yhteiset haasteet.

Seurayhteisömme on luonut  yhteisen valmennuslinjan, jonka on tarkoitus ohjata ja opastaa jalkapalloilulliseen kehittymiseen. Ensi vuoden kehityskohteena on päivittää valmennuslinja vastamaan Palloliiton linjauksia. Tasavertainen seuratoiminta kaikille eli laadukas valmennuslinjan jalkauttaminen sekä kaikkien pelaajien kehittäminen omalla polullaan vaatii vuosi vuodelta enemmän. Seuramme tarjoaa erilaisia polkuja ja harrastamisen mahdollisuuksia rakkaaseen lajiimme jalkapalloon ja samalla kasvamiseen ja kehittymiseen elämässä yleensä. Tällaisia polkuja ovat mm. kilpa- ja seurapelaajapolku, valmentajapolku, tuomaripolku sekä kunnossa kaiken ikää –polku.

 

Vuoden 2019 aikana seuralle tehdään uusi strategia vuosiksi 2021-26 ja Palloliiton laatujärjestelmässä tavoitteenamme on saavuttaa tason 4, mikä toimii osanaan tukemaan laadukkaan toiminnan määritystä ja toteuttamista sekä seura- ja joukkuetasolla, että yksittäiselle pelaajalle.

 

Organisaatio ja henkilöstö

F.C. Kasiysi Espoo ry:n toimintaa johtaa johtokunta seuran puheenjohtajan johdolla.

 

Operatiivisesta toiminnasta vastaa pääosin seuran päätoimiset työntekijät toiminnanjohtaja Mikko Hiltusen (MH) johdolla. Seuran maksuliikenteestä, jäsenrekisteristä sekä laskutuksesta vastaa toiminnanjohtaja Mikko Hiltunen. Seuran urheilutoimintaa koordinoi valmennuspäällikkö Markus Lahtinen (ML) apunaan seurakoordinaattori Jani Kovalainen (JK) ja junioripäällikkö Peter Alexandroff (PA) sekä suuri joukko seuran kanssa sopimussuhteessa olevia joukkueiden valmentajia.

 

Valmennustoiminta

Pelaajien kehittäminen

Suomen Palloliiton uusittu strategia viitoittaa jäsenseuransa Kasiysin tietä. Seuran valmennuspäällikkö, junioripäällikkö, toiminnanjohtaja vastaavat eri ikäluokkien pelaajakehitystoiminnan edellytysten luomisesta, valvonnasta ja ohjaamisesta.

 

Kasiysin pelaajakehitystoiminnan vastuuhenkilöt ja -ikäluokat:
Jalkapallokoulu – PA
T08-12 – PA
P11-13 – PA
P03-10 – ML
Aikuiset - MH

 

Kasiysi pyrkii kasvattamaan ”pelaavia” pelaajia ja joukkueita. Jalkapallon pelaamisen taito muodostuu ainakin perustaidoista, taitavuudesta, pelitaidosta ja itseluottamuksesta. Kaikkien näiden taidon osa-alueiden huomioiminen pelaajien kehittämisessä on Kasiysin valmennuslinja, jota täsmennetään ikäluokkakohtaisilla tavoitteilla.

 

Pelaajakehityksen tavoitteet vuonna 2019 ovat

 • Drop Outin vähentäminen-> pelaajamäärän kasvu vuositasolla 5 %
 • Ryhmäkoko 8 pelaajaa/valmentaja harjoituksissa
 • Kaikki valmentajat koulutusrekisterissä ja koulutuksen käyneitä (ulkoinen/sisäinen koulutus)
 • FCE:n siirtyvien pelaajien määrä P11 joukkueesta

 

Valmennustoiminta

Seurayhteisön valmennuslinjan jalkautuminen jokapäiväiseen kenttätyöhön on keskeisin tavoitteemme valmennustoiminnan osalta. Linjauksen mukaisessa toiminnassa yhteistyön merkitys koko yhteisössä on tärkeää, jotta seurayhteisömme voi tarjota riittäviä haasteita kaikille halukkaille.

Kasvattajaseuran rooli ja yhteistyö FC Espoon kanssa mahdollistaa seuramme pelaajille hyvät edellytykset kehittyä jalkapalloilijoina aina Suomen huipulle asti. Kasiysi on vahvasti mukana myös Suomen Palloliiton ja sen Uudenmaan piirin pelaajakehitysjärjestelmässä. Seuran tarkoituksena on luoda pelaajille mahdollisuus kehittyä jalkapalloilijana aina korkeimmalle huipulle asti ja toisaalta kehittyä harrastajana junioripelaajasta aikuisharrastajaksi, valmentajaksi tai toimihenkilöksi seuraan. Monipuolinen toiminta ja laaja haavi lasten, nuorten sekä aikuisten saamiseksi mukaan seuratoimintaan ovat avaimia toimintamme kehittymiselle. Keskeisiä seurajohtoisia tapahtumia vuonna 2018 ovat mm.

 • maaliskuun seuraleiri Vierumäellä (PA)
 • kesäkuun alun jalkapalloleiri (PA)
 • kevät-, syys- ja talvikausiin jakautuva jalkapallokoulu (PA)
 • päiväkotitapahtumat (PA, MH)
 • jalkapallopäivät koulujen ala-asteiden kanssa (PA, MH)
 • pelaajakehitystapahtumat (ML)
 • aikuis- ja erityisryhmätoiminta (MH)
 • valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamiset (MH)
 • Kauden päättäjäiset (MH)

 

Valmennuksen kehittäminen

Valmentajakoulutus on valmennuksen kehittämisen keskeinen menestystekijä. Kasiysin valmennustoiminta noudattaa seurayhteisössä yhdessä kehitettyä valmennuslinjaa ja valmentajakoulutusta koordinoidaan yhteistyössä SPL:n Uudenmaan piirin sekä FC Espoon ja sen muiden kasvattajaseurojen kanssa. Vuoden 2019 tavoitteena on edelleen nostaa yleisesti valmennuksen tasoa sekä selkeyttää valmentajakehitystä. Erityishuomion kohteena on edelleen nuorten seurapelaajiemme valmentajapolku. Aloittavien valmentajien koulutus räätälöidään seuran tavoitteiden mukaisella sisäisellä koulutuksella yhdistettynä jalkapallokoulu- ja leiritoiminnan valmennustoiminnan harjoitteluun. Vanhempien ikäluokkien valmennuksen tukemista jatketaan myös henkilökohtaisilla valmentajien koulutussuunnitelmilla.

Valmennuksen kehittämisen mitattavia tavoitteita vuonna 2019 ovat

 • Kaikki toimihenkilöt kurssitettuja joko Palloliiton tai seuran sisäisellä koulutuksella
 • Kaikki valmentajat on kirjattu valmentajarekisteriin ja jokaisella valmentajalla on oma kehityssuunnitelma
 • P/T-08-11-ikäisissä vastuuvalmentajilla vähintään C-taso
 • Valmentajakerho kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana

 

Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa

Espoon kaupunki on kautta vuosien ollut oikeudenmukainen ja myötämielinen yhteistyössään halli- ja kouluvuorojen sekä kesäisten ulkokenttävuorojen jakamisessa eri seurojen kesken. Kasiysissä toivotaan hyvän yhteistyön kaupungin kanssa edelleen kehittyvän pieniä ja vähän isompiakin jalkapalloilijoita entistä paremmin palvelevaan suuntaan kenttä- ja tila-asioissa. Karakallion kentän saaminen tekonurmipintaiseksi on ollut hieno yhteissuoritus kaupungin ja Kasiysin kesken. Kenttä helpottaa osaltaan harjoitus- ja pelitilavajetta sekä luo mahdollisuuden kotipesässä järjestettäviin turnauksiin. Kasiysiläiset joukkueet ovat perinteisesti käyttäneet ja tulevat jatkossakin tarvitsemaan sekä käyttämään Myntinsyrjän, Laaksolahden ja Espoonlahden halleja syys- ja talviharjoitteluunsa sekä Espoon monipuolista kenttä tarjontaa ympärivuotiseen toimintaan.

Vahva halu toimia laajemminkin lasten ja nuorten elämää ja kasvattamista tukien näkyy ja korostuu jatkuvasti yhä enemmän F.C. Kasiysissä. Yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Palloliiton, SPL:n Uudenmaan piirin, ja FC Espoon sekä muiden jalkapalloseurojen kanssa on Kasiysillä ollut keskeinen asema jalkapalloilun parissa tehtävässä nuorisotyössä. Yhteistyötä jatketaan ja toimintaa kehittämään, jotta jo saavutetut tulokset kasvattajaseurana paranevat entisestään. Seuran on tarkoitus jatkossakin olla aktiivisesti mukana forumeissa, joissa suunnitellaan, kehitetään ja päätetään kesä- ja talviharjoitteluolosuhteista sisällä ja ulkona tai suunnitellaan suomalaisen jalkapallon kehittämistä.

 

Talous

F.C. Kasiysin tarkoitus on tuottaa jäsenistölle mahdollisuus harrastaa ja kehittyä harrastuksessaan omalle haluamalleen tasolle. Seurojen tehtävänä ei ole voiton tuottaminen vaan vuotuiset tulot käytetään vuotuisiin menoihin. Seuratalous ja –hallinto on jatkuvaa tasapainoilua etenkin näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Vuoteen 2019 tulee lähteä tulojen ja menojen entistä tarkemmalla budjetoinnilla, kulujen oikealla kohdistamisella sekä maksuvalvonnalla. Espoon kaupungin tuki ja sen säilyminen vähintään ennallaan on tärkeää toiminnan kannalta.  Näin varmistetaan seuran kyky toimia korkeatasoisen jalkapallourheilun tarjoajana.

Vuosibudjetin pitäminen tasapainossa edellyttää läpinäkyvyyttä. Eriytetyt seuran ja joukkueiden taloudet helpottavat valvontaa ja auttavat kohdistamaan toimet oikein. Vuoden 2018 talousarvio on seuran toiminnan osalta laadittu erikseen. Joukkueet vastaavat osaltaan taloutensa tasapainosta. Kunkin joukkueen joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja ja taloudesta vastaava henkilö laativat joukkueen oman talousarvion joukkueen toimintasuunnitelman perusteella[AI4] . Toiminnanjohtaja kokoaa talousarviot yhteen ja tarkistaa niiden perusteet. Näin varmistetaan osaltaan seuran kokonaistaloutta, kun joukkueet ovat aidosti toiminnastaan vastuussa Kasiysin johtokunnalle.

Seuran jäsen- ja toimintamaksu samoin kuin hallinto- ja valmennusmaksut vahvistetaan seuran sääntöjen mukaan syyskokouksessa. Näiden maksujen kautta katetaan osittain seuran päätoimisten työntekijöiden ja ikäluokkien vastuuvalmentajien palkkoja ja palkkioita. Näiden maksujen sekä joukkueiden muun toiminnan (halli- ja kenttävuorot, varusteet, pelimatkat, harjoituspelit yms.) rahoittamiseksi joukkueet keräävät talousarvioonsa perustuvaa joukkueen [AI5] toimintamaksua.

Seuran tilikauden muuttaminen vastamaan joukkueiden toimintakautta (1.11-31.10.) tulee olemaan vuoden 2019 valmisteltava asia, päätös tästä pyritään tekemään vuoden 2019 kevätkokouksessa.

 

 

F.C. Kasiysi Espoo ry                                                                          

Johtokunta

 

 

Kasiysi – meidän seura

 

Käy katsomassa ajankohtaiset asiat osoitteessa

www.kasiysi.fi